Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Mirosław Płonka

dr Mirosław Płonka

Adiunkt

Katedra Historii Starożytnej

miroslaw.plonka@up.krakow.pl

pok: 341

ORCID: 0000-0002-3806-1146

publikacje:


O mnie

Historyk (uczeń prof. Zdzisława Nogi), absolwent ochrony dóbr kultury i historii sztuki (Instytut Historii Sztuki na Wydziale Historycznym UJ), a także wiedzy o teatrze (Wydział Polonistyki UJ).

Zainteresowania naukowe

dyplomatyka, testamenty i kultura testowania w nowożytnych miastach Rzeczypospolitej, mikrohistoria, niematerialny aspekt dziedzictwa kulturowego

Granty i projekty badawcze

2017–2018 – udział w opracowaniu studialnym „Definicja wartości i założenia planu zarządzania dla miejsca światowego dziedzictwa Kalwaria Zebrzydowska” (projekt badawczy Narodowego Instytutu Dziedzictwa);

2019–2020 – kierownik projektu „Rozbiór dyplomatyczny testamentów mieszczan bocheńskich z ksiąg ławniczych miasta Bochni” (projekt badawczy doktoranta Uniwersytetu Pedagogicznego)

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

2020–nadal – sekretarz naukowy „Rocznika Krakowskiego”

2018–2020 – nieetatowy wykładowca w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2017–2019 – redaktor naczelny czasopisma heritologicznego AKS ODK UJ „Skarbniczka”

2016–2017 – sekretarz redakcji czasopisma heritologicznego AKS ODK UJ „Skarbniczka”

Nagrody i wyróżnienia:

2015/2016 – na liście 5% najlepszych studentów-absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

26.01.2018 – nagroda specjalna przyznana przez Fundację Wspierania Kultury IRSA w Konkursie im. Mariana Sokołowskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki;

30.01.2019 – II Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za promowanie idei regionalizmu;

2019, 2020 – laureat Konkursu „Odkryj Swój Skarb” (Narodowe Centrum Kultury);

2022 – laureat II Nagrody im. prof. Romana Reinfussa za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wykładów, imprez kulturalnych, wystaw oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Organizacja konferencji:

2015–2016 – współorganizator I i II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości” (Instytut Historii Sztuki UJ)

2020 – sekretarz V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych” pt. „Śmierć” (Instytut Historii i Archiwistyki UP)

Udział w konferencjach naukowych (wybrane):

 1. Toruń, 22.06.2022, IV Forum Młodych Badaczy Historii Miast, referat: Różnowiercy wobec testowania – kontrasty utrwalone w testamentach mieszczan bocheńskich;
 2. Kraków, 1-3.06.2022, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Od otoczenia władcy do dworu magnackiego. Ewolucja środowiska dworskiego od średniowiecza do schyłku XVIII wieku, referat: Zazdrość o dwór – spór ks. Józefa Dembińskiego z Krystyną z Dembińskich Wilkońską;
 3. Kraków, 20.11.2021, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikołaj Zebrzydowski – biografia i konteksty”, referat: Nieurodzaj, głód i migracja – niedostrzegane skutki fundacji kompleksu kalwaryjnego przez Mikołaja Zebrzydowskiego;
 4. Łódź, 11–12.06.2021, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PRZEZ „WIELMOŻNOŚĆ” KU WIĘKSZEJ OZDOBIE RZECZYPOSPOLITEJ. Fundacje dostojników państwowych w epoce nowożytne, referat: Miasto w cieniu symbolicznego Miasta Świętego – fenomen miasta Nowy Zebrzydów,
 5. Kraków, 2–3.12.2020, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Śmierć”, referat: Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich;
 6. Kraków, 21.10.2020, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Niedostrzeżone Dziedzictwo”, referat: Budowa sztucznego zbiornika wodnego jako przyczyna dostrzeżenia dziedzictwa lokalnego;
 7. Kraków, 26.04.2019, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kraków na przestrzeni dziejów – miasto jako ośrodek rozwoju nauki, kultury i edukacji”, referat: „Princeps academicae felicitatis”– Jan z Kęt jako reminiscencja Akademii w XVII i pierwszej tercji XVIII wieku;
 8. Kraków, 20–21.04.2018, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. Granice dziedzictwa, referat: Niepotrzebne, zapomniane, niekompletne – martwe dziedzictwo niematerialne i sposoby obchodzenia się z nim na przykładzie średniowiecznych dramatyzacji liturgicznych;
 9. Kraków, 30.11–2.12.2017 r., X Międzynarodowa Konferencja Historyków Nowożytników pn. Reformacja i konfesjonalizacja w nowożytnej Europie , referat: Formula Missae i Deutsche Messe jako przyczyna konfesjonalizacji w XVI i XVII wieku;
 10. Kraków, lipiec 2017, współorganizator i jeden z kuratorów wystawy performatywnej pt. Więzienia lokalności w Akademii Teatralnej w Warszawie w ramach Międzynarodowego Sympozjum Gissen i inni;
 11. Kraków, 21.04.2017, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo w dobie transformacji”, referat: Polska wersja Ostalgie? Próba wykorzystania tęsknoty za Wschodem do ochrony dziedzictwa kulturowego PRL-u;

Najważniejsze publikacje:

 • Śmierć, red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, M. Płonki, Kraków 2022.
 • Płonka M., Nazi hunting jako performans – performatywność polowania na nazistów w świetle filozofii Hannah Arendt, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 18 (3/2017), s. 81-97.
 • Płonka M., Kompleks kalwaryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej jako krajobraz pamięci i pomnik XVI-wiecznej Jerozolimy, „Ochrona Zabytków”, nr 2 (2019), s. 189-217.
 • Płonka M., Dwór w Dąbrówce – przykład zabytku ocalonego wskutek budowy sztucznego zbiornika wodnego, „Małopolska-Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, nr 21 (2019), s. 213-235.
 • Płonka M., Portrayals of Mikołaj Zebrzydowski’s in Literature and Art, „Folia Historica Cracoviensia”, t. 26, nr 2 (2020), s. 39-68.
 • Płonka M., Jan Jerzyczek – stały malarz kompleksu kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”, tekst przyjęty do druku.
 • Płonka M., Mikołaj Zebrzydowski jako nauczyciel buntów w dramacie Ludwika Orpiszewskiego, „Klio-Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”, t. 57 (2021), nr 1, s. 113-133.
 • Płonka M., Stanisław Żeliwski – między figurą pamięci a biografią wiejskiego proboszcza zgładzonego w Oświęcimiu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 116 (2021), s. 351-370.
 • Płonka M., Obóz Związku Strzeleckiego im. Zygmunta Lewakowskiego w Zakrzowie (1929-1939), „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, nr 24 (2021), s. 56-71.
 • Płonka M., Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich, [w:] Śmierć, red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, M. Płonki, Kraków 2022, s. 215-234.
 • Płonka M., Działalność organizacyjna i społeczna ziemianina Franciszka Łubieńskiego, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne”, T. 14 (2022), s. 58-75.
 • Płonka M., Henryk Tomowicz (1887–1942), artylerzysta, nauczyciel kadetów, żołnierz Armii Krajowej, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. 24 (2022), s. 169-192.
 • Płonka M., Niedostrzegane skutki fundacji kompleksu kalwaryjnego przez Mikołaja Zebrzydowskiego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 29 (2023), nr 1, s. 179-200.
 • Płonka M., In suo patrocinio – właściciele majątku ziemskiego w Dąbrówce i Ostałówce w XVII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 138 (2022), s. 223-252.
 • Płonka M., Majątek ziemski w Stryszowie w 1786 roku, „Wadoviana. Przegląd Historyczno–Kulturalny”, nr 25 (2022), s. 113-132.
 • Płonka M., Przyczynek do historii gminy Stryszów – recenzja monografii pt. Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911–2020), „Wadoviana. Przegląd Historyczno–Kulturalny”, nr 25 (2022), s. 264-267.
 • Płonka M., Pro domo sua – recenzja monografii poświęconej dziejom i funkcjonowaniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski”, 88 (2022), s. 391-394.
 • Płonka M., Kartki z myślą o długim trwaniu –­ recenzja, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy –Małe Ojczyzny”, t. 23 (2021), s. 203-205.
 • Płonka M., Devotional Articles in Last Wills – a Contribution to the Study of Piety of Bochnia Burghers in the 16th–18th Centuries, [w:] The world of things Considerations on the Standard of Living and the Meaning of Movable Property in Polish–Lithuanian Commonwealth, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, Kraków 2022, s. 35-48.

Działalność popularyzatorska:

2017–2018 – opracowywanie haseł o zabytkach objętych ochroną konserwatorską na potrzeby portalu internetowego zabytek.pl (projekt informacyjno-edukacyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

Płonka M., „Stryszów zawsze ładny i dla mnie sympatyczny” Adama Gorczyńskiego umiłowanie lokalności, prelekcja dla Muzeum Dwór w Stryszowie oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, 14.02.2020.

Płonka M., Nowożytne wyposażenie dworu w Stryszowie w pierwszej połowie XVIII wie kuna podstawie zachowanych testamentów i inwentarzy pośmiertnych przedstawicieli rodziny Wilkońskich, prelekcja dla Muzeum Dwór w Stryszowie oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, 21.02.2020.

Płonka M., Róża Dobrzańska – serce szeroko otwarte na potrzeby społeczności wiejskiej w latach 1914–1939, prelekcja dla Muzeum Dwór w Stryszowie oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, 31.07.2020.

Płonka M., Szkoła we dworze w Stryszowie w latach 1942–1952, prelekcja dla Muzeum Dwór w Stryszowie oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu, 13.09.2020.

Płonka M., Spory o beneficja w parafii Stryszów w XVII i XVIII wieku, prelekcja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stryszowskiej, 22.12.2020.

Płonka M., Stryszowscy posesjonaci w XVII wieku – Suscy, Łukowscy, Lgoccy i Miczowscy, prelekcja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stryszowskiej, 7.01.2021.

Płonka M., Proboszczowie–akademicy, pracujący w Stryszowie w XVII i XVIII wieku, prelekcja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stryszowskiej, 31.01.2021.

Płonka M., Pierwsze 10 lat działalności Straży Ogniowej w Stryszowie (1912–1922), prelekcja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszowie, 29.02.2020.

Płonka M., Nowożytna historia parafii w Stryszowie, prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej im. rtm Witolda Pileckiego w Zakrzowie.

Płonka M., Kobiety w nowożytnej historii Kalwarii, prelekcja dla grupy młodzieży Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, 13.11.2019.

Płonka M., Elżbieta Wielopolska – fundatorka szpitala Bonifratrów w Zebrzydowicach, prelekcja dla grupy młodzieży Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, 19.11.2020.

Płonka M., Dwór w Dąbrówce – między zachowaniem a zniszczeniem, prelekcja wygłoszona w czasie promocji rocznika „Małopolska-Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny”, 17.03.2020.