Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura antyplagiatowa

JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

 

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst dostępny  TUTAJ ):

 

Najważniejsze etapy „Procedury antyplagiatowej” (pełny tekst dostępny TUTAJ):

1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności i oryginalności pracy.

2. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załącznik nr 1Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego

3. Dyplomant Instytutu Historii i Archiwistyki składa u swojego promotora na 3 tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz pracę na płycie CD lub DVD w jednym z wybranych formatów: DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF w wersji edytowalnej (należy nazwać plik imieniem i nazwiskiem autora). Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.

4. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy. Wygenerowany przez Jednolity System Antyplagiatowy skrócony raport podobieństwa wraz z płytką, Załącznikiem nr 1 oraz Załącznik nr 2 student przekazuje do Dziekanatu przy rejestracji pracy.

5. W przypadku stwierdzenia przez Promotora na podstawie raportu plagiatu lub podejrzenia jego popełnienia dyplomant nie otrzymuje Załącznika nr 2, który zostaje przekazany Kierownictwu Instytutu wraz z pełnym raportem podobieństwa.

6. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli Dyrektor Instytutu wypełnia Załącznik nr 3, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania wraz z Załącznikiem nr 2Jeśli Dyrektor nie stwierdzi plagiatu, praca zostaje dopuszczona do obrony.

7. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną – na wniosek Dyrektora Instytutu powiadamia na piśmie dyplomanta (Załącznik nr 4), któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania (Załącznik nr 5) do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.

8. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.

9. Jeśli  w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.

10. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie: postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 287  oraz art. 308-320 z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).

Załączniki procedury antyplagiatowej:

Załącznik-nr-1  Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.

Załącznik-nr-2 Zaświadczenie o wynikach sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym

Załącznik-nr-3 Decyzja promotora po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej

Załącznik-nr-4 Zawiadomienie dyplomanta przez dyrekcję jednostki o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.

Załącznik-nr-5 Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.