Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół do Badań Przymusowych Migracji i Zbrodni Przeciwko Ludzkości

Został powołany w strukturze Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN na mocy rozporządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego nr R/Z.0201-99/2019 z dn. 9.12.2019 r. Kierownikiem zespołu jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN. W skład ze społu wchodzą naukowcy i badacze działający w ramach dziedziny nauk humanistycznych ale i nie tylko (w tym m.in. historycy, archiwiści, politolodzy, antropolodzy, dydaktycy, psychologowie, lingwiści, muzealnicy) oraz Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB5): Przymusowe Migracje i Zbrodnie Przeciwko Ludzkości. Pamięć i postpamięć w procesie edukacji (realizowanego w ramach programu Strategia Doskonałości – Uczelnia badawcza). Multidyscyplinarny zespół ściśle współpracuje z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeńi Przesiedleń UKEN. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 30.01.2020 r. Jedno z ostatnich spotkań odbyło się 7.03.2022 r. Ze względu na utrzymujący się stan pandemii zebrania odbywały się w formie zdalnej lub hybrydowej. W ramach aktywności zespołu m.in. podjęto rozmowy z badaczami z Uzbekistanu oraz Izraela związane z możliwością realizacji wspólnych projektów dot. mało znanych i niezeksplorowanych materiałów archiwalnych dot. polskich zesłańców oraz podjęto działania związane z realizacją projektu w obszarze historii mówionej pt. „Zostaw świadectwo. Agresja Rosji na Ukrainę 2022. Relacje źródłowe uchodźców z Ukrainy” (pod kierownictwem dr hab. prof. UKEN Huberta Chudzio i prof. Anny Zapalec). Po nawiązaniu współpracy z Instytutem Psychologii UKEN dla wykonawców merytorycznych projektu, w tym doktorantów i wolontariuszy, zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Jak rozmawiać z osobami z doświadczeniem wojennym i emigracyjnym, świadkami historii po doświadczeniach traumatycznych” (prowadzący mgr Barbara Superson z Katedy Psychologii Edukacyjnej). W ramach omawianego projektu zarejestrowano kilkadziesiąt wywiadów w formie audio/video/pisemnych notatek (na zasadzie dobrowolności). Opracowano stosowną ankietę i kwestionariusz pytań oraz materiały informacyjne w języku polskim i ukraińskim. Zgromadzone materiały źródłowe zostały złożone w Archiwum CDZWiP UKEN. Członkowie Zespołu do Badań Przymusowych Migracji i Zbrodni Przeciwko Ludzkości UKEN byli wykonawcami bądź stanowili wsparcie merytoryczne w ramach opracowywania materiałów źródłowych i przygotowywania scenariusza stałej ekspozycji w siedzibie CDZWiP UP Forcie Skotniki pt. „Zesłani na Sybir… Losy obywateli polskich deportowanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej” (projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, priorytet Excellence Impact).