Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Krzysztof Polek

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Państwo morawskie wobec monarchii wschodniofrankijskiej.

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Recenzenci: Prof. dr hab. Gerard Labuda; Prof. dr hab. Lech A. Tyszkiewicz

Rok obrony: 1990 (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.).

Recenzenci wydawniczy: Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk; Prof. dr hab. Lech A. Tyszkiewicz

Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego: Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski; Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska; Prof. dr hab. Lech Leciejewicz; Prof. dr hab. Jerzy Rajman

Rok obrony: 2008

 

Zainteresowania naukowe:

dzieje i kultura Europy w V-XI w., dzieje i kultura Słowiańszczyzny zachodniej we wczesnym średniowieczu; historia gospodarcza Europy wczesnego średniowiecza; etnogeneza i kultura ludów i plemion w Europie wczesnośredniowiecznej, historia środowiskowa (environmental history), historia historiografii

 

Granty i prace badawcze:

Aktualnie uczestniczę w zespole badawczym zajmującym się opracowaniem syntezy dziejów Słowian pt. „Historia i kultura dawnych Słowian (do końca XVIII w.)” (grant przyznany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr projektu: 11 H 12021681).

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Rada Naukowa Muzeum im. St. Fischera w Bochni (od 2015).

 

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

Instytut Historii UAM w Poznaniu [projekt grantowy: „Historia i kultura dawnych Słowian (do końca XVIII w.)” NPRH nr: 11 H 12021681].

 

Najważniejsze publikacje:

1. Wkład duchownych „z Niemiec” w chrystianizację Moraw i zachodniej Słowacji w okresie przedcyrylometodiańskim, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Chrobaczyńskiego, A. Jureczki, M. Śliwy, Kraków 1993, s. 323-339.

2. Państwo wielkomorwskie i jego sąsiedzi, Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie nr 181, Kraków 1994.

3. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego, Kraków 1994.

4. The Great Morvian State and its participation in Christianization of the Western Slavs in new studies, [w:] Christianity in East Central Europe and its Relations with the West and East, ed. J. Kłoczowski, vol. 1 Early Christianity in Central and East Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 75-85 (wyd. Semper).

5. The political and military relation between the Charlemagne’s Frankish Empire, [w:] Central Europe in 8th-10th.Jahrhundert. International Scientific Conference, Bratislava October 2-4, 1995, ed. By D. Čaplovič, J. Dorul’a, Bratislava 1997, s. 46-52. (wyd. Slovak Academy of Sciences). – oraz uzupełniona wersja tego artykułu w j. polskim – Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku.,[w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Goliński, S. Rosik, (Acta Universitas Wratislaviensis No 2306, Historia CLII), Wrocław 2001, s. 131-141.

6. „Państwo” Samona w nowych badaniach archeologicznych i historycznych, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 41-51.

7. Wojna saska Karola Wielkiego i jej konsekwencje, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Studia historica vol. 6:2007, s. 33-64.

8. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesno karolińskim (do początku IX w.), (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej nr 469), Kraków 2007.

9. Kraków w IX i X wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, pod. red. J. Rajmana, Kraków 2007, s. 9-34.

10. Problematyka czeska i stosunki polsko-czeskie we wczesnym średniowieczu w polskich badaniach historycznych i archeologicznych w ostatnim piętnastoleciu,[w:] „Historia Slavorum Occidentis” nr 1 (1) :2011, s. 16-64.

11. Pandemia, epidemie i katastrofy naturalne a przemiany gospodarcze w strefie śródziemnomorskiej w VI w., [w:] Homo qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, pod red. J. Banaszkiewicza, K. Ilskiego, (Publikacje Instytutu Historii UAM nr 111), Poznań 2013, s. 85-126.

12. Bibliografia zawartości czasopisma Prace historyczne i Studia historica za lata 1962-2012, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 12:2012, s. 3-63.

13. The role of the Khazar khaganate in the economic system of the early middle ages, “Questiones Medii Aevi Novae” vol. 18: 2013, s. 335-363.

14. Zmiany czy anomalie klimatu w Europie przed wybuchem Czarnej Śmierci (1367-1353)? Wielki głód i epizootia a kondycja gospodarki rolnej w Europie w 1 połowie XIV w., [w:] Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. K. Polek, Ł.T. Sroka, (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego nr 756), Kraków 2016, s. 61-107.

15. Aspekty historii gospodarczej późnośredniowiecznej Polski w dziełach Jana Długosza, [w:] Zamki, miasta i klasztory w dziełach Jana Długosza, pod red. J. Rajmana i D. Żurek, Kraków 2016, s. 375-410.

16. Wielka strategia czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej?, „Res Gestae” 6:2018, s. 5-54.

17. Historiografia o misjach chrześcijańskich na ziemiach polskich przed rokiem 966, [w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań 2017, s. 27-60.

18. Początki i rozwój chrześcijaństwa w Czechach za pierwszych Przemyślidów (do końca X wieku), [w:] Większa Europa, red. Grzegorz Przebinda, Krosno 2018, s. 31-62.

19. Topografia grobów królewskich jako sposób manifestowania władzy we wczesnym średniowieczu. Kilka przykładów, [w:] Dialog z Tradycją. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna, red. Renata Dźwigoł, Iwona Steczko, Kraków 2018, s.151-187.

20. Tendencje i kierunki w badaniach nad historią gospodarczą Europy Północnej i Zachodniej we wczesnym średniowieczu w XX/XXI w. Stare pytania nowe odpowiedzi, [w:] Varia historiae. Wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza, red. Jan Flasza i Krzysztof Polek, Bochnia 2018, s. 163-198.

 

Działalność popularyzatorska:

  1. Katowice 14 października 2010 r. odczyt w PTH o/Katowice: Upadek czy transformacja świata antycznego.
  2. Katowice 14 października 2010 r. Muzeum Górnośląskie: nt.: Horyzont geograficzny w średniowieczu i jego rozwój.
  3. Bochnia 19 grudnia 2012 r.: odczyt dla uczniów klas I II Liceum Ogólnokształcącego, nt.: Kultura europejska w średniowieczu. Zagadnienie renesansów.
  4. Muzeum w Bochni odczyt nt.: Rozwój urbanizacji w Europie we wczesnym średniowieczu 12 VI 2013.
  5. Debata zorganizowana przez PTH w Krakowie (IH UJ, IH UP) w VII LO w Krakowie, 1 III 2016 nt: Chrzest Polski.

 

Inne:

W latach 2002-1010 byłem sekretarzem, a następnie 2010-2014 redaktorem naczelnym czasopisma „Studia historia”. Od 2015 r. jestem zastępcą redaktora czasopisma „Res gestae”.