Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Franciszek Leśniak

Rozprawa doktorska:

Temat rozprawy: Krosno w czasach Odrodzenia. Studia nad zasiedleniem, stosunkami własnościowymi, produkcją i wymianą towarową.

Promotor: prof. dr hab. Feliks Kiryk

Recenzenci: prof. dr hab. Jan M. Małecki

prof. dr hab. Andrzej Wyrobisz

Rok obrony: 1986

 

Rozprawa habilitacyjna:

Temat rozprawy: Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego (Kraków 1996)

Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska

dr Ryszard Skowron

Recenzenci do kolokwium: prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska

prof. dr hab. Feliks Kiryk

prof. dr hab. Antoni Mączak

Rok obrony: 1997

 

Tytuł profesora:

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

Rok uzyskania tytułu: 2002

 

Zainteresowania naukowe:

Specjalizuje się w historii gospodarczej i społecznej Polski okresu nowożytnego, historii regionalnej i biografistyce. Zajmuje się administracją, stosunkami własnościowymi, gospodarką i społeczeństwem miast małopolskich, pograniczem ruskim i węgierskim, kontaktami gospodarczymi i społecznymi Małopolski z regionem północnych Węgier, królewszczyznami województwa krakowskiego, dobrami stołu królewskiego (ekonomiami), w tym wielkorządami krakowskimi i urzędem wielkorządcy w XVI – XVIII wieku.

 

Granty i projekty badawcze: 

Lustracja województwa krakowskiego 1660 (2001-2004) nr 5 H01G 045 20

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w cyrkułach tarnowskim, rzeszowskim i sanockim w świetle sumariuszy metryki józefińskiej (1785-1787) (2005-2007) nr 1H01G00229

Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym (2011-2014) nr N N108 092540

 

Stypendia i staże naukowe 

stypendium naukowe PAN im. prof. Stanisława Herbsta X 1976-IX 1977

staż naukowy w Instytucie Historii PAN w Warszawie 10 II – 10 VII 1990

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Polskie Towarzystwo Historyczne

Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

członek Kolegium Wydawców „Lustracji dóbr królewskich XVI-XVIII wieku”

przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Studiów z dziejów Krosna i regionu”

członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Res Gestae. Czasopismo historyczne”

członek Komitetu Redakcyjnego „Studiów Historycznych”

członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”

członek Rady Redakcyjnej „Rocznika Tomaszowskiego”

członek Rady Naukowej „Tarnowskiego Przeglądu Nauk Społeczno-Humanistycznych”

 

Nagrody i wyróżnienia : 

nagroda Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo książki Żydzi w Małopolsce Warszawa 1 X 1992

 

Organizacja konferencji: 

Ludność żydowska w Polsce południowo-wschodniej Kraków 12-13 XII 1989

Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy Kraków 2-5 IV 2001

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

Krosno w czasach odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta, Kraków 1992

Wielkorządcy krakowscy XVI – XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego, Kraków 1996

Wielka historia Polski, t. III-V, Kraków 1998; 2 wyd. Kraków-Warszawa 2002.

Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa XVII wieku), Kraków 1999

Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. IV-VIII, red. F. Leśniak, Krosno 2002-2018

Socjotopografia Krosna (1512-1630). Studia i materiały, Kraków 2005

Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, cz. I-III, wyd. A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, Warszawa 2005

Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Toruń 2009 [z Alicją Falniowską-Gradowską]

Artykuły:

Zarys dziejów Tymbarku do roku 1918, [w:] Tymbark. Szkice z dziejów miejscowości i okolic (1353-1978), red. F. Leśniak, M. Broniowska, Kraków 1978, s. 9-26

Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991, s. 13-36

Mieszkańcy, Obszar miasta, zasiedlenie i stosunki własnościowe, Władze miejskie, Życie gospodarcze, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, red. F. Kiryk, Warszawa-Kraków 1992, s. 309-410

Handel, Mieszkańcy, [w:] Dzieje Sandomierza, red. H. Samsonowicz, t. II, cz. 1: W okresie świetności, red. Feliks Kiryk, Warszawa 1993, s. 122-268 [z Feliksem Kirykiem]

Stosunki ustrojowe, Mieszkańcy, Wymiana towarowa, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995, s. 115-228

Miasto w latach 1565-1772, [w:] Limanowa. Dzieje miasta, t. I, 1565-1945, red. F. Kiryk, Kraków 1999, s. 69-209

W okresie Polski szlacheckiej, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 101-253

Wymiana towarowa między miastami polskiego Podkarpacia a północnowęgierskimi (wschodniosłowackimi) w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia. Tovarová výmena medzi poľskými podkarpatskými a severouhorskými (východoslovenskými) mestami v 16. storočí a v prvej polovici 17. storočia, Historické štúdie, 41, Bratislava 2000, s. 49-67

Import wina węgierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, [w:] Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, zost. Jozef Badurík, Peter Kónya, Radovan Pekník, Prešov 2001, s. 61-67

Nierówna walka. Dzieci i epidemie w okresie staropolskim, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa 2014, s. 79-93

W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII w., [w:] Podegrodzie i gmina Podegrodzie. Zarys dziejów, red. F. Kiryk, Kraków 2014, s. 135-211

Transgraniczna komunikacja miast podgórskich po obu stronach Karpat (do końca XVIII wieku), [w:] Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, red. Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus, Kraków 2016

Nowy Korczyn i Nowy Sącz, [w:] Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Jerzy Rajman, Dorota Żurek, Kraków 2016, s. 25-47

Szlachta w Krośnie (XVI-pierwsza połowa XVII wieku), Klio, 42 (3), 2017, s. 57-74

Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku. Krościenko Niżne, Suchodół, Głowienka, Szczepańcowa, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. VIII, red. Franciszek Leśniak, Tadeusz Łopatkiewicz, Krosno 2018, s. 103-127

Działalność popularyzatorska:

Henryk Walezy, Fikcje i Fakty, r. 1988, nr 11, s. 47-50.
Władysław IV, Fikcje i Fakty, r. 1988, nr 12, s. 65-69; r. 1989, nr 1, s. 35-39.
Michał Korybut Wiśniowiecki, Fikcje i Fakty, r. 1989, nr 2, s. 45- 51.
August II, Fikcje i Fakty, r. 1989, nr 5, s. 46-49; 6, s. 60-63.
Stanisław Leszczyński, Fikcje i Fakty, r. 1990, nr 1, s. 34-37; 2, s. 24-29.
XVI-XVII wiek, [w:] Kronika Polski, red. Andrzej Nowak, Kraków 1998, s. 159-296.
Dwór królewski (i 13 innych haseł), [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000.
Jana Długosza związki z Sądecczyzną, Almanach Sądecki, r. 24, nr 1/2, 2015, s. 3-17.

 

Promotorstwo doktoratów: 

Jerzy Gordziejew (2000)

Roman Chyła (2007)

Piotr Wierzbicki (2007)

Marcin Gadocha (2010)

Klaudia Skrężyna (2014)

Przemysław Jędrzejewski (2015)

 

Inne: 

Zabawa w słońcu, Gazeta Południowa, 11 V 1977, s. 5 (Kronika obecnych)

Wyróżnienie: VI Warszawska Jesień Poezji – Konkurs Jednego Wiersza – 30 IX 1977 (Na progu, Młynowe pole ranne, Złe zasypianie)

Nietoperz błądzi sam nocą, Jednodniówka Jesieni Tatrzańskiej. VIII Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce górskiej, Zakopane, wrzesień 1979

Nocka, Okruszyna lata, Wieści, 16 III 1980, s. 3

Opada pierzyna nocy, Profile, nr 7, listopad 1982, s. 25

Zapis zbrodni, Nowy Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych, nr 2, 1979, s. 68

Wiersze (Na progu [II], Na granicy dnia i cienia, Rybobranie, Młynowe pole ranne, Sierpień), Konspekt, nr 3, 2000, s. 131-132.